Algemene voorwaarden

downloaden

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 1. Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van DEM Cleaning Products B.V., nader te noemen als DEM, vervallen.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden en leveringen van DEM voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.
 4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 2: OFFERTES EN AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. DEM is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is, tenzij anders vermeld, dertig dagen.
 2. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod bindt dit DEM niet. Wijzigingen in de oorspronkelijke offerte, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, zijn slechts bindend indien deze door DEM schriftelijk zijn geaccepteerd.
 3. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
 4. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de geoffreerde werkzaamheden of levering van een gedeelte van de geoffreerde goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 5. Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt DEM zich het recht voor de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN

 1. Een opdracht bindt de opdrachtgever. DEM is eerst gebonden door verzending van de orderbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen acht werkdagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan DEM kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 2. DEM verplicht zich de door opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden als een goed huisvader te bewaren, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor teloorgaan door brand, diefstal of breuk e.d. voorzover niet door de verzekering gedekt.
 3. Alle door DEM opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Indien bij het totstandkomen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, dan geldt de prijs zoals vermeld in de op het tijdstip van de bestelling geldende prijslijst.
 5. Bij aanschaf van een nieuwe reinigingsmachine wordt de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage in rekening gebracht.
 6. Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever gegeven, worden door DEM naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

ARTIKEL 4: LEVERING

 1. De levering van goederen geschiedt, tenzij partijen hierover vooraf afspraken hebben gemaakt, op de door DEM te kiezen wijze.
 2. Alle leveringstijden worden door DEM steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van DEM eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.
 3. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever DEM bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door DEM schriftelijk is bevestigd.
 4. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan DEM kennis geeft, onverminderd het recht van DEM om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat DEM omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
 5. Waar zulks naar het oordeel van DEM nodig is, of door de opdrachtgever uitdrukkelijk wordt gewenst, zullen de zaken verpakt worden geleverd; de kosten van verpakking worden tegen een door DEM bepaalde kostprijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

ARTIKEL 5: ONTVANGST VAN DE GOEDEREN EN RETOURZENDINGEN

 1. Zodra aan de opdrachtgever is bericht, dat de door hem bestelde goederen voor hem ter beschikking liggen, dienen deze binnen tien dagen door hem te worden afgenomen, bij gebreke waarvan DEM het recht heeft aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen met behoud van het recht op schadevergoeding.
 2. Indien de opdrachtgever zijn goedkeuring aan de levering onthoudt, is hij gehouden dit schriftelijk en onder opgave van redenen binnen vijf werkdagen aan DEM mede te delen.
 3. Ten onrechte aan DEM geretourneerde goederen en goederen die niet binnen de in artikel 5.1 gestelde termijn door opdrachtgever zijn afgenomen, blijven ter beschikking van de opdrachtgever.
 4. De in artikel 5.2 bedoelde goederen, zullen voor rekening en risico van opdrachtgever door DEM of een door DEM aangestelde derde worden opgeslagen. Eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
 5. Alle schaden aan de opgeslagen goederen, voorzover deze niet door de verzekeraar van DEM worden gedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 6. Acceptatie van retourzendingen wordt door DEM niet als erkenning van gebreken in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid beschouwd.

ARTIKEL 6: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

 1. De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan DEM ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door DEM zijn bevestigd.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

ARTIKEL 7: PRIJSVERHOGINGEN

 1. Indien na verzending van de opdrachtbevestiging voor DEM onvoorziene verhogingen optreden van de kosten van de produkten voor DEM of van andere tarieven, lasten, of belastingen zal DEM gerechtigd zijn deze aan opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan DEM te voldoen.

ARTIKEL 8: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. DEM verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
 2. DEM is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van DEM een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
 3. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk, spoedbestellingen en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 4. Oponthoud of vertraging in de uitvoering van de opdracht is niet voor rekening van DEM, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 10.
 5. DEM is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van DEM:
   - de opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.
   - de opdrachtgever ingebreke blijft de verschuldigde bedragen aan DEM te voldoen, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 14.
   - er een gegronde reden is aan te nemen dat opdrachtgever ingebreke zal blijven de verschuldigde bedragen aan DEM te voldoen
   - opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden
  Hetgeen door opdrachtgever aan DEM verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9: OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van DEM onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van DEM kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
 2. Overmacht ontslaat DEM van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
 3. Ingeval van langer durende overmacht zullen DEM en opdrachtgever in nader overleg treden over alternatieve oplossingen als een andere leveringsdatum of een vervangend produkt. Indien opdrachtgever geen alternatieve oplossing wenst heeft deze tevens het recht de overeenkomst kostenloos te ontbinden. In geval van ontbinding kan de opdrachtgever in geen geval enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen vorderen.

ARTIKEL 10: RECLAMATIES

 1. Alle klachten met betrekking tot de werkzaamheden van DEM kunnen binnen acht dagen tijdens kantooruren telefonisch of schriftelijk worden gericht aan DEM. DEM zal vervolgens trachten de klacht zo goed mogelijk te verhelpen. Indien zij telefonisch worden gemeld en DEM dit wenst dienen klachten daarnaast ook schriftelijk plaats te vinden.
 2. Alle klachten die telefonisch niet naar tevredenheid zijn opgelost en alle klachten betreffende materiële zaken dienen schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht te worden gericht aan het postadres van DEM t.a.v. de Directie.
 3. Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 10.1 en 10.2 vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk negentig dagen na af- of oplevering- aan DEM worden gemeld.
 4. Opdrachtgever zal alle door DEM voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door DEM in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en of kwantiteit van de geleverde prestatie.
 5. Indien DEM een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.
 6. Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
 7. DEM is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van DEM als bindend.

ARTIKEL 11: GARANTIE EN REPARATIE

 1. DEM garandeert dat alle geleverde goederen voldoen aan de redelijke eisen en normen die hieraan gesteld kunnen worden. De garantietermijn wordt vermeld in de offerte. Indien de garantietermijn niet is opgenomen geldt de garantietermijn gegeven door de fabrikant van de geleverde goederen.
 2. De garantie vervalt indien:
   - de gebruikers- en onderhoudsvoorschriften niet nagekomen worden;
   - de opdrachtgever het onderhoud of de reparatie, dan wel de plaatsing of verplaatsing aan derden heeft toevertrouwd, tenzij deze derden hiertoe door DEM zijn aangesteld;
   - schade aan en/of gebreken in de constructie van de apparatuur zijn ontstaan door schuld, opzet, onachtzaamheid en/of nalatigheid van de opdrachtgever en/of derden.
 3. Bij reparatie wordt slechts garantie verleend op de vervangen onderdelen, voorzover de fabrikant van de desbetreffende onderdelen hierop garantie verleent. Op de reparatie zelf wordt -evenmin als op de levering van tweedehands goederen- nimmer garantie gegeven.
 4. Bij reparatie worden vervangen materialen en/of goederen alleen aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en deze wens voor de reparatie aan DEM te kennen geeft. In het andere geval worden de materialen eigendom van DEM, zonder dat opdrachtgever terzake enige vergoeding aan DEM in rekening kan brengen.
 5. Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft DEM niet; met name zal DEM in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet- tijdige uitvoering van de opdracht.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt DEM generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voorzover deze schade niet door de aansprakelijkheidsverzekering van DEM wordt gedekt.
 2. Afspraken met personeel binden DEM niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
 3. DEM aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
 4. DEM is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat DEM is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor DEM kenbaar behoorde te zijn.

ARTIKEL 13: VERHUUR

 1. De huurtijd vangt aan op de datum van aflevering van het gehuurde. De huurtijd eindigt op de datum waarop het gehuurde door DEM is terugontvangen, echter met dien verstande dat indien het gehuurde binnen de overeengekomen huurperiode wordt teruggeleverd, de volledige huursom over de gehele overeengekomen huurperiode verschuldigd is.
 2. Het verhuurde zal door DEM in goede staat worden afgeleverd. De opdrachtgever is gerechtigd het gehuurde voor aflevering te keuren of te doen keuren. Indien opdrachtgever van dit recht geen gebruik maakt, wordt het verhuurde geacht in goede staat en volledig te zijn afgeleverd.
 3. Opdrachtgever dient het verhuurde ten gunste van DEM te verzekeren tegen verlies of beschadiging.
 4. Het verhuurde zal onder alle omstandigheden onvervreemdbaar eigendom blijven van DEM. Indien opdrachtgever zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden heeft DEM het recht het huurcontract tussentijds te ontbinden, het verhuurde opnieuw in bezit te nemen en tot invordering van de huursom over de gehele overeengekomen huurperiode over te gaan.
 5. Overschrijding van de overeengekomen huurtermijn is alleen geoorloofd indien DEM daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. In geval van overschrijding van de huurtermijn is opdrachtgever per dag een vergoeding verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen dagprijs met een minimum van één week.
 6. De opdrachtgever is -zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe zijdens DEM- niet gerechtigd zijn rechten uit de huurovereenkomst voortvloeiende aan derden over te dragen. De opdrachtgever ontleent aan de huurovereenkomst slechts het recht om persoonlijk van het gehuurde gebruik te maken op de aangegeven locaties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. In geval van verlies, vermissing, schade of enig gebrek aan het gehuurde zal opdrachtgever onmiddellijk en op de snelste wijze DEM inlichten.
 8. Na beëindiging van de huurovereenkomst is de opdrachtgever verplicht het gehuurde in onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan DEM. DEM zal binnen veertien dagen na de teruglevering de verhuurde materialen inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van de opdrachtgever, en zal na de inspectie de opdrachtgever schriftelijk opgave doen van manco's en beschadigingen. DEM is gerechtigd de terugontvangen goederen voor rekening van opdrachtgever te (doen) herstellen en/of reinigen, indien zulks haar noodzakelijk voorkomt. Ten aanzien van de tijdens deze inspectie geconstateerde gebreken en/of manco's gelden de boeken van DEM als bindend.

ARTIKEL 14: BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.
 2. Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie.
 3. Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveringen niet op.
 4. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige vordering die hij op DEM heeft of meent te hebben te verrekenen met openstaande facturen.
 5. Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, ook indien DEM hiervoor toestemming heeft gegeven, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd naar 1% per maand of gedeelte van een maand, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het factuurbedrag; telkens na een periode van een jaar zal door opdrachtgever tevens over de alsdan verschenen rente voornoemde rente verschuldigd zijn. Indien en voorzover het wettelijke rentepercentage hoger is dan het hier genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend.
 6. DEM heeft te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door DEM te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien DEM aanleiding ziet zulks te verlangen.
 7. Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.
 8. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke DEM moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten zal DEM zich conformeren aan de tarieven als vastgelegd in het rapport Voorwerk II. DEM behoudt zich het recht voor meer kosten te vorderen indien deze werkelijk gemaakt zijn.

ARTIKEL 15: EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

 1. De eigendom van de te leveren goederen gaat -niettegenstaande de feitelijke aflevering- pas op opdrachtgever over, zodra deze al hetgeen hij uit welken hoofde dan ook aan DEM verschuldigd is, aan haar heeft voldaan.
 2. DEM is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of diens houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens DEM niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00. voor elke dag, dat hij in gebreke blijft.
 3. DEM is gerechtigd, de gegevens van de opdrachtgever (al dan niet door DEM vervaardigd of samengesteld) die zij onder zich heeft, onder zich te houden totdat DEM voldoening heeft gekregen van alle kosten die zij besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere gegevens van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft DEM ook in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

ARTIKEL 16: TOEPASSELIJK RECHT

 1. Op alle overeenkomsten en transacties van DEM is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen.


Volgende